Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Методика

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДНИЯ БРОЙ ДОСТЪПНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ


Посоченият брой достъпни пощенски кутии на този сайт е среден и емпирично установен при многократно разпространение във всеки квартал на съответния град от различни служители, през различини сезони и дни от седмицата. Точността на данните е висока, благодарение на големия брой клиенти, опита и системния подход на екипа на MAILBOX. Към момента единствено на този сайт има обявени данни за броя достъпни пощенски кутии по квартали в големите градове. Този брой служи за планиране на реалното количеството брошури, които могат да се разпространят.

Терминът "Брой достъпни пощенски кутии" на този сайт означава среден брой достъпни и механично здрави пощенски кутии. Броят варира за всяко разпространение поради множество фактори, описани по-долу. Определен брой достъпни пощенски кутии при конкретно разпространение може да се окажат недостъпни, а други обратното. Не бива да се смята, че достъпни пощенски кутии са само монтираните отвън, пред входа кутии или кутиите в незаключващи се жилищни входове. Преобладаващата част от пощенските кутии са в заключени входове, но могат и стават достъпни, когато разпространителят успее да влезе. Това става, ако някой от живеещите във входа отвори на куриера или куриерът намери вратата отворена. Екипът на MAILBOX винаги се стреми да разпространява брошурите или листовките доколкото е възможно в по-голям брой пощенски кутии, освен ако клиентът не пожелае друго.

Броят достъпни пощески кутии винаги е по-малък от физически съществуващия брой пощенски кутии и домакинства. Физическият брой кутии се установява чрез щателно преброяване или се определя приблизително чрез данни от НСИ за градовете, в които все още не е направено преброяване на кутиите от екипа на MAILBOX. През 2013 г е завършено преброяването на всички големи градове. При преброяването освен броя пощенски кутии на всеки адрес има данни за броя счупени кутии, разположението на кутиите, наличието на обща пощенска кутия, заключването на входната врата, режима на достъп до сградата, регламентирането на начина на разпространение на рекламни материали от домсъвета, обща оценка на представителността на сградата по 5 степенна скала.

Пример: През м. ноември 2012 г. в софийския квартал "Връбница 1" са преброени 2987 пощенски кутии (приблизително 3000). От тях 2977 кутии се намират в 113 входа на блокове и кооперации, а останалите в къщи. 108 входа се заключват, а само 5 стоят постоянно отключени. В 69 от заключващитсе входове има 1829 вътрешни кутии. От тях 693 кутии в 28 входа са дублирани от обща, специално поставена външна пощенска кутия. Следователно остават сравнително трудно достъпни 1136 кутии в заключени входове, с вътрешни кутии и без обща външна пощенска кутия. За опростяване на този и без това сложен пример в изчисленията не са взети предвид счупените кутии и намалените на 30-50% количества брошури (по желание на определени клиенти) за поставяне в общи пощенски кутии, наличието на портиери или специален регламент за рекламни материали в други по-престижни квартали. Всичко това означава, че ако разпространителят поставя брошури само във външни кутии и в незаключващи се входове, и не влиза в заключващи се входове с вътрешни кутии (и без монтирана външна обща кутия) ще може да разпространи само 1851 брошури, а успехът му за най-трудните за обслужване останали 1136 кутии е въпрос на неговата настоятелност, добросъвестност, опит и късмет. Емпиричният (практическият) резултат от многократно добросъвестно разпространение в квартала е: средно куриерът да не може да влезе и да не обслужи около 300 - 400 вътрешни кутии в заключени и неотворени му входове. Разбира се при всяко отделно разпространение тези практически недостъпни към момента кутии не са едни и същи, защото едни ден в даден вход куриерът може да успее да влезе, а в друг ден в други входове да не успее и обратното. В крайна сметка това дава основание да се приеме, че средният брой достъпни пощенски кутии по тази методика е приблизително от 2600 до 2700 (т.е. от общо 3000 кутии в квартала извадим от 300 до 400 практически недостъпни кутии за всяко отделно разпространение). Реално при предстоящо разпространение е разумно да се счита средно за достъпни около 2600 пощенски кутии и да се планират за разпространение 2600 брошури за квартал "Връбница 1".

Факторите определящи достъпността на мястото, в което са поставени пощенските кутии са много:
- метеорологичните условия (при по-студено време живущите в сградите затварят по-често входната врата, по-рядко влизат и излизат, т.е. има малкък трафик през входа);
- нагласата и отношението на живущите към рекламните материали (дали ли са склонни да дадат достъп до пощенските кутии);
- годишният сезон, денят от седмицата, часът на разпространение (определящо за трафика във входа и възможността да бъде допуснат разпространителя в него без да обезпокои живущите);
- режимът на достъп до кутиите (заключена врата, портиер, жилищен комплекс от затворен тип).

Данните от НСИ или комуналните компании за брой домакинства или брой водомери/електромери по квартали и населени места на практика са трудно приложими за планиране на рекламна кампания. Тези данни надвишават физически съществуващия брой пощенски кутии. Причината е, че не всяко домакинство има пощенска кутия, а така също и широкото определение на НСИ за домакинство. Пример за това са общежития, вилни зони, ромски махали, търговси обекти.

Why Mailbox